top of page
2566
2565
2565

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถ. และ MOEJ

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น) 

โครงการเสริมสร้างการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรอ. และ MOEJ

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น) 

ได้รับมอบหมายงานโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถ. และ MOEJ

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น) 

ได้รับมอบหมายงานโครงการเสริมสร้างการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2565 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรอ. และ MOEJ

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น) 

2564
2564

โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถ. และ MOEJ

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น) 

โครงการเสริมสร้างการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกระทรวงสิ่งแวดล้อม

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น) 

2563
2563

โครงการขยายฐานทางธุรกิจ

(มูลนิธิสิ่งแวดล้อมโลก ประเทศญี่ปุ่น) 

การศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือด้านขยะพลาสติกระหว่างเทศบาลเมืองคิตะคิวชู

(เทศบาลเมืองคิตะคิวชู) 

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกรุงพนมเปญ

(โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ) 

2562
2562

โครงการศึกษาดินปนเปื้อนในประเทศไทย

(องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร)) 

โครงการการพัฒนาการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานในประเทศไทย

(กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น) 

การศึกษาเทคโนโลยีสำหรับการจัดการสารปรอท

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น) 

การศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

(บริษัทเอกชน)

2561
2561

การศึกษาการพัฒนาโครงการ JCM เรื่อง WtE สำหรับการจัดการขยะที่เหมาะสมในเมืองมัณฑะเลย์

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น)

การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้การจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในประเทศไทย

(จิก้า)

การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการปรอท (ปีที่ 2)

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น)

โครงการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เหมาะสมภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม  และกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น (ระยะที่ 1 ปีที่ 2)

กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาการจัดการคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน

(เมืองคิตะคิวชู)

การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมในจังหวัดเชียงใหม่

(เมืองคิตะคิวชู)

โครงการพัฒนาธุรกิจหลักในพื้นที่

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมโลก

(ญี่ปุ่น)

การศึกษาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

(บริษัท เอกชน)

2560
2560

ศึกษาการพัฒนาโครงการ JCM เรื่อง WtE เพื่อการจัดการขยะที่เหมาะสมในเมืองเชียงใหม่

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น)

การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการปรอท (ปีที่ 1)

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น)

โครงการการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เหมาะสม ภายใต้ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสิ่งแวดล้อม

ประเทศญี่ปุ่น (ระยะที่ 1)

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น)

โครงการพัฒนาธุรกิจหลักในพื้นที่ 

มูลนิธิสิ่งแวดล้อมโลก

(ญี่ปุ่น)

การศึกษางานด้านเทคนิคเพื่อการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เหมาะสม

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น)

การศึกษาการพัฒนาโครงการ WtE ในประเทศไทย

(บริษัท เอกชน)

2559
2559

โครงการศึกษาการพัฒนาโครงการ JCM เรื่อง WtE เพื่อการจัดการขยะที่เหมาะสมในจังหวัดระยอง (ปีที่ 2)

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น)

โครงการส่งเสริมกิจกรรม 3Rs ในประเทศไทย

(กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น)

กลยุทธ์การจัดการของเสียและแผนปฏิบัติการสำหรับกรุงเทพฯและประเทศไทย

(โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ)

bottom of page