top of page

สาส์นจากผู้บริหาร

 

“ จับมือกันก้าวสู่อนาคต ”

 

เรียน  ท่านผู้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ทุก ๆ ท่าน

 

          ก่อนอื่น ผมขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของเรา บริษัท เอ็กซ์รี เอเชีย  จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทดำเนินธุรกิจที่ปรึกษา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2559 โดยประกอบธุรกิจ (1) ที่ปรึกษาในด้านสิ่งแวดล้อมและ (2) ที่ปรึกษาในด้านอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาธุรกิจ

          สิ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และการเลือกนำวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมมาใช้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการที่เหมาะสมต่าง ๆ  โดยทางบริษัท เอ็กซ์รี เอเชีย จำกัด  จะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 

1. ร่วมมือกับ EX Research Institute. ( บริษัทหลักประจำประเทศญี่ปุ่น ) โดยดำเนินงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายใน อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญในเครือข่าย

ที่กว้างขวางของเรา ซึ่งครอบคลุมทั้งภาควิชาการ สมาคม และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของเราภายใต้

การดำเนินการโครงการ

2. ดำเนินการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น มีการรวบรวม และการประเมินข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาคีในท้องถิ่น

ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการนั้น ๆ มีในหลายกรณีที่เจ้าของโครงการไม่ได้รับผลจากการดำเนินโครงการตามที่คาดหวังไว้ เนื่องจากมีข้อมูลไม่เพียงพอ

ในการเลือกหน่วยงานภาคีในท้องถิ่นที่ผิดพลาด และความล้มเหลวในการพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีในท้องถิ่น เพื่อให้ลูกค้าของเรา

สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

          เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้สภาพรูปแบบทางธุรกิจได้มีการเปลี่ยน แปลงไปอย่างมาก ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563

และพวกเราได้เข้าสู่รูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ ( NEW NORMAL ) ซึ่งเราต้องดำเนินการเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย และเป้าหมายด้วยวิธีการที่คุ้มค่าต่อเม็ดเงิน และเวลาที่ลงทุนไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถให้บริการลูกค้าของเราได้อย่างดีที่สุด

 “ จับมือกันก้าวสู่อนาคต ”

 

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                         มาซาโต โอโน๊ะ

                                                                                         ประธานบริษัท

bottom of page