การจัดการขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวคิด

ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

แผนผังระบบของเครื่องคัดแยกขยะ
(ที่มา: บริษัท เรียวชิน (ประเทศไทย) จำกัด)

โมเดลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เสนอต่อเมืองมัณฑะเลย์ (พ.ศ. 2561)

โมเดลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy)
การให้ความรู้และเทคนิคและอำนวยความสะดวกสะดวกระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

การให้ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการพัฒนาโครงการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ

บริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานระหว่างประเทศ

และหน่วยงานราชการในประเทศ

การจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอุตสาหกรรม

สนับสนุนความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศไทย

และกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น

พัฒนาโครงการ และเป็นหน่วยประสานงาน
และบริการในพื้นที่

การแบ่งปันความรู้, การถ่ายทอดทางเทคโนโลยี

และเครือข่ายระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง

กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย

และกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น

ดินและน้ำใต้ดิน
(ประสานงานระหว่าง
กรมโรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานญี่ปุ่น)

อื่นๆ

(สารอันตราย, มลพิษอากาศ PRTR เป็นต้น)

Offered by EX Research Institute Limited (Head Office in Japan)
Environmental Cooperation On E-waste Management
Challenges around
E-waste Management
Policy Development for the Environmental Sound Management of E-waste in Basel Convention Compliance
Feasibility Study of
E-waste Recycling Business Development
Environmental Cooperation on
E-waste Management
Waste to Energy Project Development
Waste Calorific Value
Consulting Service Flow
Energy Recovery and Pollution Control
Environmental Cooperation on E-waste Management
Climate Change Mitigation
Projects based on the
UNFCCC Agreement
Sustainable Utilisation
of Biomass Resource
Feasibility Study on
Installation of Hybrid Power Generation System In Mozambique Under the BOCM
Study for Promoting Import/Investment in Bioethanol Production Business
Replacing Grid Electricity with Sustainable Biomass Based
Power Generation in Sri Lanka

บริษัท เอ็กซ์รี เอเซีย จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน: อาคารฟิโก้ เพลส ห้องเลขที่ 603 ชั้นที่ 6 เลขที่ 18/8 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์: 0-2421 5600, 0-2002 8009 

อีเมลล์: cs@exri.co.th