top of page
การศึกษามาตรการรับมือมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่

     โครงการศึกษามาตรการรับมือมลพิษทางอากาศที่เกิดจาก PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเมือง

     ทางเทศบาลเมืองคิตะคิวชู มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหาวิธีแก้ปัญหา PM 2.5 ที่เป็นไปได้ โดยได้แนะนำโฟมดับเพลิง Class A จากสบู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบในปี 2564 พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบ และสำรวจตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

     โดยในปี พ.ศ. 2566 ทางเทศบาลเมืองคิตะคิวชูได้ทำการศึกษาการพัฒนาระบบการจัดการป่าไม้และไฟป่าสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทำการสำรวจข้อมูลผ่านแบบสอบถามและการลงพื้นที่เป้าหมาย จากนั้นจึงนำเสนอระบบการจัดการซึ่งประกอบด้วยแผนที่ป่าไม้ อ่างเก็บน้ำ ข้อมูลจากดาวเทียมของ GISDA พร้อมด้วยข้อมูลไฟป่าที่รวบรวมด้วยโดรน เพื่อทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถควบคุมไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ทั้งนี้บริษัท EXRI ASIA ได้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองคิตะคิวชู และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2564

bottom of page