top of page

อบก. ยกระดับการพัฒนามาตรฐานกลไก T-VERองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) จัดการประชุมร่วมกับ Global Carbon Council (GCC) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้าน (1) มาตรฐานของกลไก Global Carbon Council และฉลากสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ (2) แนวปฏิบัติที่ดี (Best practices) ในการพัฒนาระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกและการกำหนดกรณีฐาน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566


Global Carbon Council (GCC) เป็นโครงการชดเชยคาร์บอนภาคสมัครใจ โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ขององค์กร ด้วยการนำแนวทางคาร์บอนต่ำมาใช้ โดย GCC จะรับรองหน่วยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในรูปของ ‘Approved Carbon Credits (ACCs)’ ซึ่งมีการตรวจสอบรับรองที่เข้มงวด

โดยอบก. คาดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยยกมาตรฐานกลไกลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย และทำให้คาร์บอนเครดิตของโครงการ T-VER ได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
อบก. ได้พัฒนากลไกลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกด้วยความสมัครใจในประเทศไทย


และเนื่องด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทำให้มีความต้องการคาร์บอนเครดิตคุณภาพสูง อบก. จึงได้พัฒนาความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และยกระดับมาตรฐานของกลไก T-VER ให้เทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล


สามารถอ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จากลิ้งก์ด้านล่างComments


bottom of page