top of page

อบก. เปิดตัวโครงการ Premium T-VER ยกระดับเทียบเท่ามาตรฐานสากลองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ได้จัดงานเปิดตัวโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program หรือ T-VER) แบบมาตรฐานขั้นสูง (Premium T-VER) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้พัฒนาโครงการที่ต้องการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากล


อบก. ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาและดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้พัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ขึ้นเมื่อปี 2557 โดยปัจจุบันมีโครงการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER รวมทั้งสิ้น 310 โครงการ มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดหรือกักเก็บได้รวมทั้งหมด 10.59 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี


และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้พัฒนาโครงการและองค์กรที่ต้องการคาร์บอนเครดิตที่มีคุณภาพสูง (High Quality Credits) มีความสอดล้องกับ The Core Carbon Principles (CCPs) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อบก. จึงได้ดำเนินการพัฒนาและยกระดับมาตราฐานของโครงการ T-VER ขึ้น เป็น Premium T-VER โดยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากโครงการดังกล่าว จะมีหน่วยคาร์บอนเครดิตชื่อ Thailand Certified Emission Reduction หรือ “TCERs” โดย TCERs สามารถนำไปใช้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รายงานผลการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศได้Comments


bottom of page