top of page

มหาดไทย ประกาศความสำเร็จ ร่วม UN-ทส. จัดตั้ง "ธนาคารขยะ"วันที่ 5 เม.ย. 67 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณอาร์มิดา ซัลเซีย อาลีเซียบานา รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและเลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียแปซิฟิก (ESCAP) คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมประกาศความสำเร็จการจัดตั้งธนาคารขยะภายใต้หุ้นส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (The Success of Thailand's Waste Bank Partnership Initiative) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

นายอนุทิน กล่าวว่า หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย "การจัดตั้งธนาคารขยะให้ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะต้นทาง ลดปริมาณขยะที่ปลายทางที่จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และยังสามารถสร้างรายได้ สร้างสวัสดิการให้แก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ SDGs นโยบายนี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนนโยบายในระดับต่างๆ ของรัฐบาล และจะต้องมีความต่อเนื่องจึงจะเกิดความยั่งยืน


นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กระทรวงมหาดไทยได้รับสนับสนุนรับซื้อคาร์บอนเครดิตจากธนาคารกสิกรไทย จำนวน 3,140 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมมูลค่า 816,400 บาท ตลอดจน บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ และองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ทำให้ปัจจุบันเราได้จำหน่ายคาร์บอนเครดิตแล้วกว่า 2.5 ล้านบาท ปัจจุบันมท. สามารถจัดตั้งธนาคารขยะ 14,658 แห่ง ครบทุก อปท. ทำให้ทุกหมู่บ้านใน 878 อำเภอ 76 จังหวัดมีตัวอย่างที่ดี "Best Practice" ขยายผลไปสู่หมู่บ้านครัวเรือนเพิ่มเติม [1]

 

มท. กำหนดให้มีการ Kick-Off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมกันในวันที่ 1 มกราคม 2567 และได้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังจังหวัดให้จัดงาน ”MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยให้จัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินการขับเคลื่อนธนาคารขยะของ อปท. ที่ได้รับคัดเลือก และจัดการสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล (เสมือนจริง) ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2567 และขอให้ อปท. ทุกแห่งที่เริ่มจัดตั้งธนาคารขยะหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 จัดงาน  ”MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ณ อปท. ทุกแห่ง ภายในวันที่ 11-15 มีนาคม หรือจนถึงวันที่ 22 มีนาคม (หากไม่สามารถดำเนินการในช่วงดังกล่าวได้) โดยให้เชิญภาคีเครือข่ายของ มท. อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก นักเรียน เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง [2]

 

กิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดขึ้นโดยจังหวัดและ อปท. ทั่วประเทศ เช่น เทศบาลตำบลทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยเทศบาลตำบลทุ่งคอก รณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะรีไซเคิลตามหลักการ 3Rs แก่ประชาชน โดยให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาฝากขายที่ธนาคารขยะ และเงินปันผลจะแบ่งเข้าบัญชีธนาคารของประชาชน [3]

 

อ้างอิง: 

Comments


bottom of page