top of page

พพ. และ ม.อุบลฯ จัดการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการฝึกอบรมโครงการสร้างความรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโซลาร์รูฟ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยมีมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2566


ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) หรือโซลาร์รูฟกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ และก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งส่งผลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ดังนั้นภาครัฐจึงได้มีแนวคิดในการสนับสนุน และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล


พพ. จึงได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน (RSEC) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการจัดการอบรม ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ของภาครัฐ และเสริมสร้างความรู้ และทักษะให้กับบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ แบ่งเป็น 9 รุ่น โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 450 คนComments


bottom of page