top of page
การพัฒนาโครงการ JCM เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน จังหวัดอุบลราชธานี

    การพัฒนาโครงการ JCM เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย โดยเน้นการพัฒนาในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ

    เทศบาลเมืองคิตะคิวชูเป็นหนึ่งในเมืองด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่มสร้างความร่วมมือกับภาคีในจังหวัดอุบลราชธานี จากการดำเนินโครงการทำความสะอาดริมแม่น้ำมูลที่เมืองแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2562 จากนั้นได้ขยายความร่วมมือไปสู่การจัดการขยะในพื้นที่อื่น ๆ ภายในจังหวัด เช่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก และเทศบาลตำบลบ้านกอก ในปี 2565

     โดยในปี พ.ศ. 2566 เทศบาลเมืองคิตะคิวชูได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เปิดตัวการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงการ JCM ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งเทศบาลเมืองคิตะคิวชูได้สนับสนุน และแบ่งปันประสบการณ์และองค์ความรู้ ได้แก่ (1) การแนะนำตัวอย่างกิจกรรม เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของเทศบาลเมืองคิตะคิวชู (2) เทคโนโลยีการจัดการขยะและน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (3) โรงไฟฟ้าเสมือนในประเทศญี่ปุ่น และ 4) มาตรการรับมือไฟป่าที่เป็นไปได้ ซึ่งจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจังหวัดอุบลราชธานี

     ทั้งนี้บริษัท Exri Asia ในฐานะที่ปรึกษาโครงการได้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2562 และเราจะสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ

JCM2.jpg
JCM3.jpg

(ซ้าย) การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เทศบาลเมืองวารินชำราบ & (ขวา) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

JCM1.jpg
bottom of page