top of page

เทศบาลเมืองบ้านพรุ-เอกชน ลงนามสัญญา โครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอยชุมชนนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุและปลัดเทศบาลเมืองบ้านพรุ ลงนามสัญญากับผู้แทนจากบริษัทเอกชน ในก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน ณ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565


โครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และเป็น 1 ใน 34 โครงการตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน พ.ศ. 2565 มีรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้

  • มูลค่าโครงการ: มากกว่า 600 ล้านบาท

  • ปริมาณเสนอขายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค: 4.5 เมกะวัตต์

  • ระยะเวลาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า: 20 ปี

  • ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่: 251 ตัน/วัน

  • ขยะเก่าในหลุมฝังกลบ ตั้งแต่ปี 2540: มากกว่า 500,000 ตัน


Comments


bottom of page