top of page

อบจ.ชลบุรีร่วมกับ 94 อปท.บริหารจัดการปัญหาขยะอันตรายชุมชนอบจ. เปิดตัวโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี เพื่อรวบรวมขยะอันตรายชุมชนในจังหวัด และว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ดำเนินการอย่างเหมาะสม

 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเปิดตัวโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ส่วนราชการภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมงานฯ


ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชน และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 94 แห่ง มาตั้งแต่ปี 2564 [1] เพื่อบริหารจัดการขยะอันตรายชุมชนตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567


การดำเนินงานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 อบจ. สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนได้จำนวนทั้งสิ้น 55,711 กิโลกรัม และในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สามารถรวบรวมขยะอันตรายชุมชนได้กว่า 14,000 กิโลกรัม โดยได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนในการกำจัดขยะอันตรายชุมชนตามหลักสุขาภิบาลต่อไป [2]ที่มา:

Comments


bottom of page