top of page

อธิบดีกรมโรงงานฯ ลงพื้นที่ ติดตามการขนย้ายการอุตสาหกรรม ที่จังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาสารเคมีตกค้าง


จากที่ได้มีคำสั่งให้บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด เคลื่อนย้ายกากอุตสาหกรรมทั้งหมดออกจากพื้นที่ไปกำจัดอย่างถูกวิธีตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2565 ปัจจุบันพบว่าทางบริษัทฯ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายของเสียได้ตามแผนงาน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงจะเข้ามาดำเนินการจัดการ โดยกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ


การจัดการในระยะแรก ประกอบด้วย

  • กรมโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินการกำจัดของเสียตกค้างและดินปนเปื้อน ราว 10,000 ตัน

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาลศึกษาวิธีฟื้นฟูน้ำใต้ดิน สำรวจจุดลักลอบฝังกลบกากสารพิษภายในพื้นที่บริษัทฯ

  • สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

การจัดการในระยะที่ 2 ประกอบด้วย

  • การกำจัดการปนเปื้อนใต้ดินที่แพร่กระจายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงาน

  • การฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงานอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเร่งจัดการของเสียที่คงเหลือตกค้างให้เร็วที่สุด คาดจะเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566 รวมทั้งได้วางแผนปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาระยะยาว พร้อมผลักดันให้มีการจัดตั้ง “กองทุนอุตสาหกรรม” เพื่อรองรับความเสียหายของประชาชนและสิ่งแวดล้อม และยก “ราชบุรีโมเดล” เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าลักษณะต่อไป
Comments


bottom of page