top of page

อธิบดีกรมโรงงานฯ ร่วมกับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดราชบุรี


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบการของ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด และบริเวณที่ดินเอกชนที่ได้รับผลกระทบ ในตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีอีกครั้ง


จากนั้นได้มีการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรับฟังผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา กรณี และพิจารณาความคืบหน้าการดำเนินการการดำเนินคดีกับผู้ประกอบกิจการ ในกรณีการก่อให้เกิดมลพิษ และกระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมและของเสียเคมีในพื้นที่ และการบำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดการดำเนินการ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.exri.co.th/post/อธิบดีกรมโรงงานฯ-ลงพื้นที่-ติดตามการขนย้ายการอุตสาหกรรม-ที่จังหวัดราชบุรี )


ในการประชุมครั้งนี้ยังได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องการดำเนินคดีแพ่งต่อบุคคลที่ก่อให้เกิดหรือเป็นแหล่งกำเนิดของการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษโดยผู้เสียหายต้องเป็นผู้ฟ้องร้องด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้ผู้เสียหายที่มีฐานะยากจนไม่ได้รับการเยียวยา และกรณีการดำเนินการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากปัญหามลพิษ โดยการจัดตั้งกองทุนอุตสาหกรรม ในการวางหลักประกันเพื่อจัดการความเสียหายข้องกับการจัดการกากอุตสาหกรรม


 

Comments


bottom of page