top of page

สถ. และ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านการจัดการขยะ

อัปเดตเมื่อ 28 ก.พ. 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น ลงนามบันทึกความร่วมมือ ด้านการจัดการขยะเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3201 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Cooperation : MOC) ในด้านจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ สำนักฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของวัสดุ (กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น)


บันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผนึกกำลังของทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันในด้านการจัดการขยะมูลฝอย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในความร่วมมือในรูปแบบที่เหมาะสม ได้แก่ การหารือเกี่ยวกับนโยบาย การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนานโยบายและการดำเนินนโยบาย รวมไปถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การประชุม และความร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ


Комментарии


bottom of page