top of page

รวมกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ ณ เวทีรับฟังความเห็น อบต.บางเขา จ.ปัตตานี

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2565


ตัวแทนกลุ่มคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กล่าวแถลงการณ์คัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ในระหว่างเปิดเวทีร่วมรับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าขยะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางเขา


วันที่ 5 ส.ค. 2565 อบต. บางเขา จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนในโครงการ ที่สำนักงาน อบต.บางเขา โดยมีชาวบ้านในตำบลบางเขา จาก 7 หมู่บ้าน มาร่วมรับฟังกว่า 200 คน และมีกลุ่มนักศึกษาจำนวนหนึ่งยืนถือป้ายคัดค้านโครงการดังกล่าวด้วยจำนวนมาก


ตัวแทนของโครงการกล่าวว่า โครงการโรงไฟฟ้าขยะฯ จะรับขยะมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55 แห่ง คาดว่าจะมีปริมาณขยะขั้นต่ำ 400 ตัน/วัน เพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะผลิตไฟฟ้า ปริมาณ 6 เมกะวัตต์ อบต.บางเขา ในฐานะเจ้าภาพโครงการนี้ จึงได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการ และวางแผนว่าจะให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด รวมถึงการจัดหาที่ดินและการก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะอีกด้วย โดยมีระยะเวลาสัญญา 25 ปี


ทางด้านตัวแทนของกลุ่มคัดค้านให้เหตุผลคัดค้านว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองที่สูงมากอยู่แล้ว ทำให้ประชาชนต้องแบกรับค่าไฟฟ้าครัวเรือนที่สูงขึ้น และเรียกร้องไปถึงรัฐบาลให้มีการแก้ไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้เป็นธรรมต่อประชาชนComments


bottom of page