top of page

ทส. เตรียมพร้อมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย – ญี่ปุ่น เร่งผสานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง 2 ประเทศ


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันนี้ 14 มิถุนายน 2567 โดยในการประชุมนี้ได้พิจารณาเห็นชอบร่างกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 รวมถึงพิจารณาประเด็นที่จะมีการผลักดันในที่ประชุมเพื่อเห็นชอบร่วมกัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการคุณภาพอากาศ การจัดการขยะและการจัดการขยะพลาสติกในทะเล การจัดการคุณภาพน้ำ [1]

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ได้วางแผนที่จะลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น (MOEJ) โดยมีประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน ใน 7 ด้าน คือ การจัดการขยะ การควบคุมคุณภาพและการป้องกันมลพิษ การบริหารจัดการพื้นที่อุทยาน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทางทะเลและชายฝั่ง การบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ การบริหารจัดการพื้นที่ทะเลสาบ เพื่อให้การดำเนินความร่วมมือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ลงนามในความร่วมมือฉบับที่ 1 ตั้งแต่ปี 2561 และจะร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยในดียิ่งขึ้น [2]

 

Source:

 

 

Comments


bottom of page