top of page

จังหวัดลำพูนเปิดรับฟังความคิดเห็นในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ


รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันเปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาโครงการแปรสภาพขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า (WtE) โดยมีประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการรับฟังความคิดเห็นได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการขยะแบบบูรณาการร่วมกันตามแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2565 ที่มีการปรับแก้ข้อมูลในส่วนของปริมาณขยะ ความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดลำพูนความคิดเห็นที่รวบรวมได้จากการรับฟังความคิดเห็นจะถูกบันทึกและนำไปพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบในการใช้พื้นที่จากคณะกรรมการจัดทำผังแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน รวมทั้งขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต เพื่อใช้ที่ดินจากจังหวัดต่อไป
Comentários


bottom of page