top of page

ความคืบหน้าโครงการการพัฒนาเกณฑ์สิ้นสุดการเป็นของเสียสำหรับแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการ “การพัฒนาเกณฑ์สิ้นสุดการเป็นของเสียสำหรับแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่ไม่ใช้แล้ว” ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567


โดยผู้แทนจากองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), กรมควบคุมมลพิษ (คพ.), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ [3] การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ได้นำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางในการดำเนินงานของประเทศไทยจากที่ปรึกษา โดยเน้นไปที่ 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

(1) กระบวนการพัฒนาเกณฑ์สิ้นสุดการเป็นของเสีย โดยนำกากของเสียอุตสาหกรรมที่ผ่านการจัดการอย่างถูกต้องแล้ว เข้าสู่กระบวนการผลิตให้เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Secondary Raw Material)

(2) โครงสร้างเชิงสถาบัน บทบาท และหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกณฑ์ฯ ในอนาคต ที่มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาการ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สู่ความยั่งยืน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ยังได้นำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางในการดำเนินงานของประเทศไทย โดยความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุมจะนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการต่อไป[1].

 

กรมโรงงานได้ให้การสนับสนุนการจัดการกากอุตสาหกรรม ตามแนวคิดนโยบายการสิ้นสุดการเป็นของเสีย (End-of-Waste) และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินงานที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดการประชุมเริ่มต้นการดำเนินงาน (Kick off) โครงการ Provision of services relative to end-of-waste management in Thailand focusing on Plaster Mold waste ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่อง เพื่อศึกษาและดำเนินการทดสอบการนำแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นแผ่นยิปซัม สำหรับการใช้ในงานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 [2] จากนั้นทางกรมโรงงานได้จัดการประชุมขึ้นอีกครั้ง เพื่อติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการทดสอบระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) ผลการผลิตแผ่นยิปซัมแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่ไม่ใช้แล้วในระดับพื้นที่นำร่อง (Pilot scale) ผลการสร้างแบบจำลอง (Mock up) รวมทั้งกำหนดรูปแบบการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 [2]

 

อ้างอิง

 

 

 

Comments


bottom of page