top of page

การจัดอบรมการใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน ลดการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ

เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ร่วมกับ สมาคมเพื่อนชุมชน (Community Partnership Association) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ให้แก่ประชาชน

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงปฏิบัติการรณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน เป็นหนึ่งในแผนบูรณาการคลองน้ำหู โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำเสียจากชุมชนโดยใช้ถังดักไขมันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เสริมสร้างจิตสำนึก และให้ความรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารในพื้นที่คลองน้ำหู และพื้นที่ข้างเคียง จำนวนกว่า 70 คน และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสียและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษทางน้ำ และช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น [1]


โดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการจัดการน้ำเสีย เป็นภารกิจสำคัญ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16(18) และ 17(10) ที่กำหนดให้เมืองพัทยา เทศบาล อบจ. และ อบต. มีหน้าที่ในการจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสอดคล้องกับนโนบายของรัฐบาล [2] กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของอปท. และส่งเสริมให้อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารมาตั้งแต่ปี 2549 [3] แต่ก็ยังพบว่าการออกข้อบัญญัติดังกล่าวยังไม่คลอบคลุมทุกพื้นที่ ดังนั้นสถ. จึงยังคงเดินหน้าส่งเสริมอปท. อย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนกิจกรรมด้วยการจัดการน้ำเสียร่วมกันกับชุมชน เพื่อรักษาคุณภาพแห่งน้ำ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

 


ที่มา:

コメント


bottom of page