top of page

กระทรวงพลังงาน ปรับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่จาก PDP 2022 เป็น PDP 2023 แทน

อัปเดตเมื่อ 3 เม.ย. 2566การจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ฉบับใหม่ หรือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2565-2580 (PDP 2022) เกิดความล่าช้า เนื่องจากเกิดปัญหาด้านสถานการณ์ราคาพลังงานผันผวน ทำให้ต้องปรับแผนกันหลายครั้ง ทำให้เสร็จไม่ทันกำหนดในเดือน ต.ค. 2565 กระทรวงพลังงาน (พน.) จึงจะปรับเปลี่ยนชื่อจากแผน PDP 2022 เป็นแผน PDP 2023 (พ.ศ. 2566-2580) แทน


อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พน. อยู่ระหว่างการจัดทำแผน PDP 2023 เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาก่อน จากนั้น จะเปิดรับฟังความเห็นประชาชนในเดือน มิ.ย. 2566 จากนั้น จึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากรัฐบาลชุดใหม่ต่อไป


แผน PDP 2023 ยังคงเน้นในเรื่องของพลังงานทดแทนมากขึ้น และแบ่งรายละเอียดการใช้และผลิตไฟฟ้าเป็นรายภูมิภาคเช่นเดิม สำหรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยจะไม่มีการบรรจุโรงไฟฟ้าถ่านหินสำหรับโรงใหม่ไว้ ขณะที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยังคงมีบรรจุไว้ช่วงปลายแผน PDP 2023 แต่จะปรับขนาดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้มีขนาดเล็กลง สำหรับราคาค่าไฟฟ้าจะกำหนดไว้ไม่เกิน 5 บาทต่อหน่วย เนื่องจากมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งมีราคาต้นทุนถูกลงตามเทคโนโลยีปัจจุบัน และสำหรับภาพรวมปริมาณการผลิตไฟฟ้าในแผน PDP 2023 จะมีปริมาณใกล้เคียงกับแผน PDP 2018 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1


Comments


bottom of page