top of page

กระทรวงพลังงานเตรียมประกาศรายละเอียด มาตรการ Direct PPA ซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาด ตามนโยบายนายกฯจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่มี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่ประชุมได้สั่งการให้กระทรวงพลังงาน หาแนวทางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการออกมาตรการส่งเสริมให้บริษัทเอกชนซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนได้โดยตรงจากผู้ผลิตไฟฟ้า หรือ Direct PPA (Power Purchase Agreement) เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการลงทุนด้าน Data Center ของไทย และดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ โดยกำหนดให้นำมาตรการดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายในเดือน มิ.ย. 2567


นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อวางมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับโครงการนำร่อง Direct PPA ซึ่งจะมีการพิจารณา เรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้งานภายในพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และจะต้องมีการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่ซื้อขายระหว่างกัน รวมถึงศึกษาอัตราค่าบริการสายส่งไฟฟ้า (Wheeling Charge) เป็นต้น โดยเบื้องต้นคาดว่า โครงการนำร่อง Direct PPA จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2567 นี้ โดยโครงการนำร่อง Direct PPA ในพื้นที่ Data Center คาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 50 เมกะวัตต์


กระทรวงพลังงานจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งว่าไฟฟ้าจากโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ปริมาณ 5,203 เมกะวัตต์ หรือ โครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด เฟส 1 จะสามารถนำมาซื้อขายไฟฟ้าร่วมกับโครงการนำร่อง Direct PPA ได้หรือไม่ เนื่องจากยังมีหลายโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)


ส่วนโครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาด เฟส 2 อีก 3,668.5 เมกะวัตต์นั้น คาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการรับซื้อไฟฟ้าได้ภายในปี 2567 โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2024) ผ่านการอนุมัติ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากแผน PDP 2018 Rev.1 และถึงแม้ว่าการเปิดรับซื้อไฟฟ้าพลังงานสะอาดในเฟส 1 จะมีปัญหาฟ้องร้องกรณีพลังงานลม แต่ในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถเปิดดำเนินการรับซื้อไฟฟ้าไปก่อนได้ ซึ่งเรื่องนี้ทาง กกพ. น่าจะอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเปิดรับซื้อไฟฟ้าครั้งต่อไป


Comentarios


bottom of page