top of page

กรอ. ติดตามการดำเนินการกำจัดขยะอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ตรวจสอบการดำเนินการของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีคำพิพากษาศาลจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564[1] ให้ทางบริษัทดำเนินการกำจัดกากอุตสาหกรรมโรงงานทั้งหมด ล่าสุดอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ผู้แทน บริษัท เอส.เค. อินเตอร์เคมิคอล จำกัด พร้อมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 [2]

การประชุมในครั้งนี้ บริษัท เอส.เค. อินเตอร์เคมิคอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับบำบัดกำจัดของเสีย ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนกรกฎาคม 2566 รวมทั้งหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง กรอ. ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการกำจัดบำบัดของเสียที่คงเหลืออยู่ ทั้งภายในโรงงานและบ่อน้ำเสียบริเวณรอบโรงงาน ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และกำชับให้จัดการของเสียทั้งหมดที่อยู่ภายในอาคารโรงงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2566ทั้งนี้กรอ. ได้จัดการประชุมเพื่อติดตามกรณีการแก้ไขปัญหาในการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตกค้างอยู่รวมกว่า 12,000 ตัน จากการประกอบกิจการโรงงานของ บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก และอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

การประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมพิจารณาการใช้มาตรการ และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้กำจัดกากอุตสาหกรรมที่ตกค้างในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้มีการกำจัดบำบัดของเสียอย่างเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยคาดว่าจะจัดการของเสียที่ตกค้างบนดินแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2567 และจะฟ้องร้องค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมดจากทางบริษัทฯ ต่อไป [3]ที่มา:

Коментарі


bottom of page