top of page

กรมโรงงานฯ เจรจากระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น แก้ปัญหากากอุตสาหกรรม


กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมเจรจาความร่วมมือกับกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเร่งแก้ปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยทางประเทศญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อยกระดับการจัดการในประเทศไทย

 

โดยเมื่อวันที่ 23 -25 เมษายน 2567 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางเยือนกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น (MOEJ) เพื่อหารือในการกำหนดแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 2 ประเทศ ในการแก้ปัญหาการจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศไทย

การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญดังนี้

1.       การสนับสนุนทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการจัดทำ “แผนแม่บทการจัดการกากอุตสาหกรรมของประเทศไทย”

2.       การยกระดับการควบคุมการอนุญาตนำเข้า/ส่งออกของเสียอันตรายระหว่างประเทศตามอนุสัญญาบาเชล (Basel Convention)

3.       ปรับปรุงแนวทาง กฎหมาย การจัดการซากผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

 

ซึ่งทางญี่ปุ่นได้ตกลงให้ความช่วยเหลือในการจัดทำแผนแม่บทฯ ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนี้และได้ตอบรับความร่วมมือในการให้การสนับสนุนด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมแก่กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะสามารถช่วยยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

 


Comments


bottom of page