top of page
photography-of-leaves-under-the-sky-1131458.jpg
โครงการยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

(ซ้าย) การลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 กันยายน 2566 [1] และ (ขวา) การลงพื้นที่สถานที่ฝังกลบขยะ เทศบาลเมืองวารินชำราบ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 [2]

     โครงการยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (CLAIR) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี

     เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ร่วมกับทางจังหวัดได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 โดยมีการศึกษาความเป็นไปได้ของการทำปุ๋ยหมัก และการใช้กระบวนการไพโรไลซิสในการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก ที่แยกได้จากทั้งขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะอิเล็กทรอนิกส์ (โฟม PU) นอกจากนี้ เทศบาลเมืองคิตะคิวชูยังได้เชิญเจ้าหน้าที่จากจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในเมืองคิตะคิวชู

     ผู้เข้าร่วมโครงการฝ่ายญี่ปุ่น ได้แก่ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู สมาคมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศแห่งคิตะคิวชู (KITA)  และฝ่ายไทย ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โดย EXRI Asia ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานโครงการ

ที่มา:

[1] สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี

[2] เว็บไซต์เทศบาลเมืองวารินชำราบ

https://www.warincity.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=16441:2023-09-21-15-04-59&catid=121:2013-03-27-14-28-54&Itemid=414

bottom of page