top of page
การประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอุตสาหกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรม
ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น
รูปภาพ1.jpg

     วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการขยะอุตสาหกรรมตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการขยะอุตสาหกรรมระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่นโดยมีคณะทำงานจากกรมโรงงานเข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง 505 กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ Mr. Toru Terai เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย พร้อมคณะทำงานจากประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์

รูปภาพ3.jpg
รูปภาพ4.jpg
รูปภาพ5.jpg
รูปภาพ2.jpg

(ที่มา กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เข้าถึงได้จาก: https://www.diw.go.th/webdiw/pr64-264/ )

bottom of page