top of page
การประชุม KICK OFF และการประชุมใหญ่ สำหรับโครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2564 ระหว่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น
S__19136586.jpg
Screenshot (24).png
bottom of page