top of page

TGO สนับสนุน “กลไกคาร์บอนเครดิต” ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่า


องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ส่งเสริมให้มีการปลูกป่า และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ที่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยใช้กลไกคาร์บอนเครดิตเป็นแรงจูงใจ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศป่าไม้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ที่พัฒนาขึ้นโดย อบก. นั้น เป็นกลไกลดก๊าซเรือนกระจกอย่างสมัครใจ ที่ช่วยจูงใจให้ผู้เข้าร่วม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

โครงการภาคป่าไม้ เป็นหนึ่งใน 7 ประเภทโครงการ ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER หรือ โครงการ T-VER มาตรฐานขั้นสูงได้ โดยผู้พัฒนาโครงการภาคป่าไม้จะต้องเลือกใช้ระเบียบวิธี และเครื่องมือคำนวณ รวมถึงค่าพารามิเตอร์อ้างอิงตามที่อบก. ได้กำหนดไว้ ในการคำนวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

อย่างไรก็ตาม คาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินโครงการจะขอรับรองได้เฉพาะกิจกรรมที่ดำเนินการเพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมเท่านั้น เช่น การปลูกใหม่ต้นไม้ การปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม กิจกรรมการฟื้นฟูป่าไม้ หรือ กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มการกักเก็บก๊าซคาร์บอน และจะต้องได้รับการทวนสอบ และติดตามเพื่อยืนยันความถูกต้อง และมีอยู่จริงของโครงการโดยนิติบุคคลที่สาม (ผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจ (Validation and Verification Body: VVB)) ตามมาตรฐานที่กำหนด


ปัจจุบันมีโครงการภาคป่าไม้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นโครงการ T-VER กับอบก. แล้วกว่า 48 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดคาร์บอนได้ถึง 361,871 ตัน/ปี


สามารถอ่านบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเรา จากลิ้งก์ด้านล่าง


- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับกลไก Verified Carbon Standard (VCS) ร่วมกับ VERRA

- ประกาศเปิดตัวโครงการ Premium T-Ver

- อบก. ยกระดับการพัฒนามาตรฐานกลไก T-VERComments


bottom of page