top of page

SETเปิดสัญญามาตรฐานสำหรับซื้อขายคาร์บอนเครดิต สนับสนุนกลไกตลาดคาร์บอน

อัปเดตเมื่อ 20 ก.ค. 2566สภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกในวงกว้าง ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ตระหนัก และเข้ามามีบทบาทในการลดผลกระทบดังกล่าว


การซื้อขายคาร์บอนเครดิต เป็นกลไกการขับเคลื่อนให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจกที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โครงสร้างและรูปแบบของตลาดซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามกลไกของอุปสงค์และอุปทาน อย่างไรก็ตามการกำหนดระเบียบข้อบังคับที่เหมาะสม จะทำให้ตลาดสามารถรักษาเสถียรภาพได้ดี


ตลาดการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยเองก็เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงได้จัดทำ "คู่มือการใช้สัญญามาตรฐานสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและใบรับรองเครดิตพลังงานหมุนเวียน" ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับคู่สัญญาและผู้มีส่วนได้เสีย ทำให้สามารถเข้าถึงธุรกรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


โดยคู่มือฉบับนี้จะแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเบื้องต้นสำหรับการทำสัญญาซื้อขาย รวมไปถึงเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกรรม และเอกสารประกอบการทำสัญญา โดยได้นำหลักการสำคัญเดียวกันกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของสหภาพในยุโรปมาใช้ อย่างไรก็ตามคู่มือฉบับนี้ยังไม่ครอบคลุมถึงการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ่านศูนย์การซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต (แพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิต)


“คาร์บอนเครดิต” ในคู่มือฉบับนี้ หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกใด ๆ ซึ่งจะครอบคลุมถึงคาร์บอนเครดิตที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), Verra, United Nation's Sustainable Development Goals, เป็นต้น


ส่วน “ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน” หรือ Renewable Energy Certificate หรือ REC) หมายถึง ใบรับรองเครดิตการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งออกและรับรองโดย The International REC Standard Foundation (I-REC Standard)


ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดคู่มือเพิ่มเติม ได้ที่ https://shorturl.asia/ogEXaComments


bottom of page