top of page

10 หน่วยงานรัฐลงนาม MOU การเชื่อมโยงข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อมูลการอนุญาตเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง 10 หน่วยงานรัฐ นำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อมูลการอนุญาต โดยทั้ง 10 หน่วยงานที่ได้ลงนาม MOU กันในพิธีดังกล่าวนั้น ประกอบไปด้วย สผ. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการปกครอง และสำนักการโยธา (กรุงเทพมหานคร)


บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือ รวมทั้งข้อตกลงและแนวปฏิบัติ ในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และข้อมูลการอนุญาต ระหว่างระบบศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระสิ่งแวดล้อม (Smart EIA plus) กับระบบงานของหน่วยงานอนุญาต ให้เกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน


อ้างอิง:

Comments


bottom of page