top of page

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570)

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2565คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ* แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “แผนฯ ฉบับที่ 2”) และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอแผนฯ ฉบับที่ 2 ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป


ทส. โดย กรมควบคุมมลพิษ จัดทำแผนฯ ฉบับที่ 2 ขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนการจัดการขยะหลักของประเทศต่อจาก แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว

โดยเป้าหมายสำคัญของแผนฯ ฉบับที่ 2 นี้ คือ

  1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 โดยจะเพิ่มการคัดแยกขยะจากบ้านเรือนและนำกลับไปรีไซเคิล ร้อยละ 36

  2. การกำจัดจะมุ่งเน้นการนำไปเผาผลิตเป็นพลังงาน เพื่อลดการเทกองและการเผาขยะ อย่างไม่ถูกต้อง และลดการนำขยะไปฝังกลบ

  3. เพิ่มปริมาณการนำขยะกลับมาเป็นวัสดุรีไซเคิลในการผลิตให้มากขึ้น ทั้งขยะพลาสติกและขยะบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ แก้ว อะลูมิเนียม ตั้งแต่ร้อยละ 74 – 100

  4. ลดปริมาณ ขยะอาหารเหลือร้อยละ 28 เพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็นที่กองขยะและลดก๊าซเรือนกระจก

  5. ของเสียอันตรายชุมชน ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละ 50

  6. มูลฝอยติดเชื้อและกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต้องจัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 100

หมายเหตุ: *คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบแผนฯ ฉบับที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565


ความคิดเห็น


bottom of page