top of page

เมืองพัทยาเร่งร่างสัญญาก่อสร้างเตาเผาที่เกาะล้านให้ทันภายในปี 66 เนื่องจากเกาะล้านขยะใกล้จะล้น

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2565


เมืองพัทยาเร่งร่างสัญญาก่อสร้างเตาเผาขยะที่เกาะล้านให้ทันในปี 66 หลังพบว่าพื้นที่เก็บขยะในบ่อพักใกล้จะเต็ม มีขยะเก่าตกค้างอีกกว่า 50,000 ตัน และมีขยะใหม่หลังเปิดประเทศพุ่งสูงถึง 25 ตันต่อวัน


รองนายกเมืองพัทยากล่าวว่าเกาะล้านมีขยะที่รอการเผาทำลายประมาณ 50,000 ตัน ซึ่งถูกกองอยู่ในชั้นใต้ดิน โดยมีแผ่น HDPE ปิดอยู่ รวมทั้งมีการฉีดน้ำยาเพื่อดับกลิ่นในพื้นที่บ่อขยะ จำนวน 2 กอง เมืองพัทยาจึงจะต้องเร่งการร่างสัญญาดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะให้ได้ภายในปี 2566 เนื่องจากบ่อขยะเกาะล้าน จะสามารถรองรับขยะได้อีกประมาณ 2 ปีเท่านั้น


สำหรับการจัดเก็บขยะบนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยาไม่ได้จ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดำเนินการ แต่มอบหมายเจ้าหน้าที่ของเมืองเป็นผู้จัดเก็บ เนื่องจากเกาะล้านมีขนาดพื้นที่ไม่มากนัก เจ้าหน้าที่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง จึงไม่ค่อยมีปัญหาการจัดเก็บขยะ


โดยเมืองพัทยาได้มีการออกแบบก่อสร้างเตาเผาขยะจำนวน 2 เตาเผา ที่สามารถเผาขยะได้เตาละ 25 ตันต่อวัน หรือรวม 50 ตันต่อวัน ขณะนี้อยู่ระหว่างร่างสัญญาเพื่อให้กฤษฎีกาตีความว่าสัญญาการก่อสร้างเตาเผาขยะที่กำลังจะเกิดขึ้นครอบคลุมเพียงใด และเมืองพัทยาจะได้ประโยชน์สูงสุดหรือไม่ และเนื่องจากเตาเผาขยะเป็นเตาขนาดเล็กที่สามารถเผาขยะได้เพียง 25 ตันต่อเตา จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างให้ทันในปี 2566
Comments


bottom of page