top of page

เทศบาลนครหาดใหญ่ มีมติส่งขยะเข้าโรงคัดแยกคลองหอยโข่ง ด้านอบจ.สงขลาเดินหน้าสร้างที่บ่อแต้ว


เทศบาลนครหาดใหญ่ (ทน.หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา มีขยะประมาณวันละ 230 ตัน ส่งกำจัดที่บ่อขยะของเทศบาลเมืองควนลัง (ทม.ควนลัง) แต่เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ทม.ควนลังปิดประกาศควนลังห้ามรถขยะทน.หาดใหญ่วิ่งเข้าไปทิ้งขยะในบ่อขยะ โดยอ้างว่ามีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งกลิ่นเหม็นและน้ำเสีย กระทบต่อชาวบ้านโดยรอบบ่อขยะ


โดยนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และมีมติให้นำขยะไปกำจัดที่โรงคัดแยกขยะคลองหอยโข่งที่ดำเนินการโดยเอกชนตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน ซึ่งก็ถูกคัดค้านจากชาวบ้านผ่านผู้นำท้องถิ่น ทั้งเรื่องการใช้รถขยะที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้น้ำชะขยะรั่วไหล มีขยะปลิว และส่งกลิ่น โดยรถขยะวิ่งไม่น้อยกว่า 40 เที่ยวในช่วงกลางคืน ส่งผลกระทบต่อการจราจร ทางทน.หาดใหญ่จึงได้มีการหารือร่วมกับประชาชนที่ไม่เห็นด้วย ด้วยการทำข้อตกลงร่วมกัน โดยทางทน.หาดใหญ่จะลดจำนวนเที่ยวของรถเก็บขยะลง และวิ่งในช่วงเวลาที่กำหนดที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่ รวมถึงตรวจสอบรถขนขยะก่อนที่จะวิ่งเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันการรั่วของน้ำชะขยะและป้องกันขยะลอยปลิว


นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) กำลังพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ รองรับขยะประมาณวันละ 700 ตัน ตั้งอยู่บนพื้นที่ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง โดยดำเนินการร่วมกับบริษัทเอกชน ปัจจุบันได้คัดเลือกบริษัทเอกชนแล้วให้มาเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้าขยะ และก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะในพื้นที่ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ และพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ ขณะนี้โครงการฯ มีความก้าวหน้าร้อยละ 13 ใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้น 730 วัน คาดว่าจะเดินระบบได้เดือนมกราคม 2569 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งขยะมาที่โครงการฯ จำนวน 95 แห่ง ปริมาณขยะรวม 644 ตัน/วัน ซึ่งโครงการฯ ได้รับใบอนุญาตต่าง ๆ แล้ว รวมทั้งได้ทำประชาคมในแต่ละชุมชนแล้ว

 

Comments


bottom of page