top of page

อุบลราชธานี ร่วมกับคิตะคิวชูจัด workshop ยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี

อัปเดตเมื่อ 28 ก.พ. 2566


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นาย นพดล ธนธรรมสถิต ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมและส่วนยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี และ Mr. Yoshihiro Muto ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ “โครงการยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู” โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม


ที่ประชุมได้ทบทวนการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคตภายใต้โครงการฯ ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู อีกทั้งมีการแบ่งปันความรู้เรื่องการจัดการขยะในจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู เห็นชอบที่จะจัดการประชุมร่วมกันต่อไปเพื่อหารือแนวทางยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี


Comments


bottom of page