top of page

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจการแก้ปัญหาโรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุชเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะอ่อนนุช เพื่อตรวจติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากการประกอบกิจการโรงงาน

จากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กรอ.”) ได้ออกคำสั่งให้บริษัทเอกชนเจ้าของโรงไฟฟ้าขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ตั้งอยู่ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หยุดประกอบกิจการโรงงานชั่วคราว เป็นเวลา 60 วัน เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ดังนี้

(1) การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะชุมชน

กรอ. สั่งการให้บริษัทฯ ป้องกันกลิ่นเหม็นบริเวณพื้นที่ขนถ่ายขยะเข้าอาคารรับวัตถุดิบและพื้นที่ขนถ่ายเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ก่อนออกจากอาคารโรงงาน รวมถึงการบำบัดน้ำเสียทั้งหมดตามลำดับขั้นตอนสอดคล้องกับเงื่อนไขการอนุญาต และแสดงรายงานสมดุลมวลน้ำเสีย ตลอดจนเฝ้าระวังผลกระทบเรื่องกลิ่นรบกวนตามวิธีตรวจวัดที่กรมอนามัยกำหนด ซึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่ได้รับคำสั่ง (ครบกำหนดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2566)


(2) การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำหมักขยะมูลฝอย

กรอ. สั่งการให้บริษัทฯ ระงับน้ำชะขยะมูลฝอย และให้จัดทำแผนการจัดการน้ำเสียทั้งหมดในโรงงานไปบำบัดหรือกำจัดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำเอกสารชี้แจงการเปลี่ยนแปลงสมดุลมวลปริมาณขยะชุมชนและปริมาณน้ำเสียต่อวัน รวมทั้งจัดทำวิธีการเดินระบบที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำเสียเข้าโรงงาน โดย กรอ. อนุญาตขยายระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ขณะเดียวกันได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำเสียภายในโรงงานเพื่อประกอบการพิจารณา


อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่าน้ำชะขยะจากโรงงานผลิต RDF ที่ส่งไปบำบัดน้ำเสียขั้นต้นยังโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อหมุนเวียนใช้ในโรงงาน เมื่อมีการตีอากาศในน้ำเสียทำให้เกิดกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปยังชุมชนบริเวณด้านหลังโรงงาน กรอ. จึงเตรียมสั่งการเพิ่มเติมตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้บริษัทฯ จัดทำระบบรวบรวมอากาศและหมุนเวียนอากาศแบบระบบความดันลบ (Negative Pressure) โดยเสนอรูปแบบให้ กรอ. พิจารณาภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำสั่ง


Comments


bottom of page