top of page

ส.อ.ท. ร่วมกับ กฟน. จัดทำฐานข้อมูลและรับรองการผลิตไฟฟ้า RE-Carbon Credit

อัปเดตเมื่อ 19 ก.ค. 2565สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) สำหรับการพัฒนาโครงการนำร่องด้านพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต เพื่อสร้างฐานข้อมูลและรับรองสำหรับการผลิตพลังงานหมุนเวียนและคาร์บอนเครดิต โดยแพลตฟอร์มของ ส.อ.ท. ที่จะเชื่อมโยงกับโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 ซึ่งริเริ่มและสนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเป็นแบบจำลองตามแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้พลังงานหมุนเวียนโดย ส.อ.ท. และ กฟน. ได้ร่วมมือกันในโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 ซึ่งอนุญาติให้บริษัทไฟฟ้าเป็นผู้เข้าร่วมโครงการในการซื้อขายไฟฟ้าข้ามสายส่งและเปิดให้ทดลองกฎใหม่ เพื่อทดลองใช้แนวทางที่เหมาะสมที่จะขับเคลื่อนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันกับธุรกิจต่างประเทศได้โครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 ได้ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานให้ทดสอบได้ในพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่จำกัด เพื่อกำหนดแนวทางและข้อบังคับสำหรับนวัตกรรมด้านพลังงาน เพื่อขยายโอกาสด้าน Green Innovation และ Green RegulationComentarios


bottom of page