top of page

“สมาร์ทกริดแม่ฮ่องสอน” หนุนไฟฟ้าสีเขียว เสริมความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้า

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2565

กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมพัฒนา “โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทยในระยะสั้น พ.ศ. 2560 – 2564 โดยจะปรับปรุงระบบกริดเดิมเป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้า


กฟผ. ได้นำเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ มาใช้ในการบริหารจัดการและเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและโรงไฟฟ้าที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้ทำงานร่วมกัน โดยระบบควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid Control Center System) ที่พัฒนาโดย กฟผ. จะประมวลผลและสั่งการให้แหล่งผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในแม่ฮ่องสอนทำงานร่วมกันอย่างสมดุล กล่าวคือ ในช่วงเวลาปกติ จะเชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้าหลักของ กฟภ. ซึ่งจ่ายไฟฟ้าให้กับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และสามารถแยกตัวเป็นอิสระเมื่อระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง (Islanding Operation)


นอกจากนี้ กฟผ. ยังได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือโซลาร์ฟาร์มที่มีกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ในตำบลผาบ่องและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS) เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ทันทีเมื่อไฟฟ้าดับ โดยคาดว่าการดำเนินการจะเสร็จภายในสิ้นปี 2565 และมีแผนขยาย Solar Rooftop เพื่อลดการผลิตไฟฟ้าของระบบหลัก ด้วยการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่มีกำลังการผลิตรวม 200 กิโลวัตต์ ให้กับสำหรับหน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน รวมทั้งลดภาระของระบบส่งและกำลังการผลิตไฟฟ้าในระบบComentarios


bottom of page