top of page

สผ.-ทน.นนทบุรี ขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอนกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)” โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ “ร่าง แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน เทศบาลนครนนทบุรี พ.ศ. 2566-2570” วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวพิมพรรณ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นประธานร่วมเปิดการประชุม ในการประชุมมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วม [1]


ที่ประชุมสนับสนุนให้เทศบาลนครนนทบุรีนำ ร่าง แนวทางฯ และผลการประชุม ไปเป็นกรอบทิศทางการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว และการเป็นเมืองต้นแบบที่ส่งเสริมความเป็นกลางทางคาร์บอน รวมทั้งบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น [1]


สผ. จัดทำ “แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” เพื่อเป็นกรอบปฏิบัติงานภายใต้ “แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสาธารณะในประเทศไทย ให้ไม่น้อยกว่า 15 ตารางเมตรต่อคน ภายใน 20 ปี (2561-2580) รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและระดับโลก เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นต้น โดยแนวทางปฏิบัติงานฯ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก พ.ศ. 2561-2565 ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 และระยะที่ 3 พ.ศ. 2571-2580 (ยังไม่มีการเผยแพร่) [2]


อ้างอิง:


Comments


bottom of page