top of page

สถ. ร่วมงานนิทรรศการนวัตกรรมรักษ์โลก ชูต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดสระบุรี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมงานนิทรรศการนวัตกรรมรักษ์โลก ชูต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา อาคารรัฐสภา นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สถ.) มอบหมายให้ นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมพิธีมอบรางวัล “โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก” และมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย


จังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก ในจังหวัดประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ทั้งหมด 108 แห่ง โดยมีมาตรการจัดการขยะที่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ที่โดดเด่น ดังนี้

(1) ต้นทาง

1) อปท. จำนวน 103 แห่ง (ร้อยละ 97.25) มีการออกข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย

2) อปท. ร้อยละ 99.36 ได้ดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกในครัวเรือน

3) ครัวเรือน ร้อยละ 51.94 ได้เข้าร่วมเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

(2) กลางทาง

1) อปท. มีการจัดตั้งภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่สาธารณะ และ/หรือสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง อย่างน้อยจุดละ 2 ถัง

2) อปท. ร้อยละ 96.30 วางระบบการเก็บขนขยะมูลฝอยให้สอดคล้องกับพื้นที่ (เฉพาะอปท. ที่มีการเก็บขน)

3) มีการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

(3) ปลายทาง

1) จังหวัดสระบุรีมีการส่งเสริม สนับสนุนให้อปท. รวมกลุ่มพื้นที่จัดการมูลฝอย (Clusters) ทั้งหมดจำนวน 4 กลุ่ม

2) จังหวัดสระบุรีมีความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว จัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะและแปรรูปขยะประเภทต่างๆข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงประกาศผลผู้ชนะการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ 2565

Comentários


bottom of page