top of page

ทส. ประชุมร่วมกับ อปท. 753 แห่ง เรื่องจัดการของเสียอันตรายชุมชนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อยกระดับความสามารถและทักษะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จึงร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) พัฒนารูปแบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และแนวทางการบริหารจัดการ ซึ่งจะนำไปใช้ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน


สถ. จะประกาศนโยบายด้านการจัดการของเสียอันตรายตามรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสนอโดยคพ. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอปท. ในการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างเหมาะสม


โดย คพ. ได้กำหนดที่จะจัดการประชุม “ขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” สำหรับผู้ดำเนินการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

-องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด

-อปท. จำนวน 753 แห่ง ที่คัดเลือกมาจากทั่วประเทศ

-สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัดโดยกำหนดการประชุมทั้ง 5 ครั้ง ใน 5 ภูมิภาค เริ่มจากกลุ่มภาคตะวันออกและภาคตะวันตก, กลุ่มภาคกลาง, กลุ่มภาคเหนือ, กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และกลุ่มภาคใต้
Bình luận


bottom of page