top of page

ชาวบ้านเรียกร้องยุติโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ในจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ชาวบ้านในพื้นที่ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย กว่า 200 คน ที่มีเจตนารมณ์ในการไม่เอาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เดินขบวนมาที่ ที่ว่าการอำเภอเทิง เพื่อเข้าประชุมหารือร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายอำเภอเทิง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ท้องถิ่นอำเภอเทิง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย สาธารณสุขอำเภอเทิง ที่ดินอำเภอเทิง ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.สันทรายงาม และผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทรายงาม


ในที่ประชุม ชาวบ้านกลุ่มผู้คัดค้านได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในกระบวนการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ไปจนถึงขั้นตอนการยื่นหนังสือไปยังคณะกรรมการพิจารณาโครงการระดับจังหวัด โดยมีทางเทศบาลตำบลสันทรายงามออกมาชี้แจงขั้นตอนการพัฒนาโครงการ ทั้งนี้ ชาวบ้านกลุ่มผู้คัดค้านยังเรียกร้องให้ทางเทศบาลตัดสินใจที่จะยุติโครงการหรือเดินหน้าโครงการต่อ ทางเทศบาลจะมีการเรียกประชุมผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อหามติร่วมกัน และจะทราบผลภายใน 7 วัน


ประธานกลุ่มผู้คัดค้านกล่าวว่า หากทางเทศบาลฯ ยอมยุติโครงการ กลุ่มผู้คัดค้านก็จะหยุดการเคลื่อนไหว แต่หากเทศบาลฯ ยังเดินหน้าโครงการต่อไป ทางกลุ่มคัดค้านก็จะไปร้องเรียนหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป


โครงการโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะในพื้นที่ ต.สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นโรงงานไฟฟ้าขนาดกำลังผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ใช้ขยะในการผลิตไฟฟ้าวันละ 500-700 ตันต่อวัน ซึ่งหากสามารถเดินหน้าผลิตได้จริง ทางกลุ่มผู้สนับสนุนให้ข้อมูลว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในการกำจัดขยะในพื้นที่ จ.เชียงราย และใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี แต่ชาวบ้านกลุ่มผู้คัดค้านโต้แย้งว่าเป็นโครงการที่ไม่ตอบโจทย์ของชุมชน เพราะพื้นที่ ต.สันทรายงาม เป็นชุมชนเกษตรกรรม และพื้นที่เป้าหมายก็อยู่ใกล้กับชุมชนและแหล่งน้ำธรรมชาติ หวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ในระยะยาว


ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตอนนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนที่ 5 จาก 11 ขั้นตอนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาระดับจังหวัด


Comentarios


bottom of page