top of page

ชาวบ้านคัดค้าน โรงงานกำจัดคัดแยกขยะ ตำบลหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2565นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พร้อมชาวบ้านกว่า 500 คน ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเวทีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาโรงงานกำจัดคัดแยกขยะ ณ ศาลาวัดหนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ จัดขึ้นตามประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะต้องจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีจะมีการประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ ในขั้นตอนการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย แต่ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ได้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้


ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงหนังสือประกาศ ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2565 ขอให้แสดงความคิดเห็นโดยแจ้งแก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ทราบภายในวันที่ 8 ก.ค. 2565 หากพ้นกำหนดนี้แล้วทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจะได้พิจารณาต่อไป


Comments


bottom of page