top of page

จังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว ด้วยนวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ


จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริด เพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสีเขียว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ผ่านยุทธศาสตร์ 4 SMART คือ


1) SMART SYSTEM พัฒนาระบบควบคุมและจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2) SMART CITY ส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวด้วยเทคโนโลยีการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่ทันสมัย

3) SMART LEARNING สร้างศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน ศิลปะวัฒนธรรม

4) SMART ENERGY พัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังผลิต 3 เมกะวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานขนาด 4 เมกะวัตต์


ซึ่งหลังจากที่ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง กฟผ. ได้เปิดเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 โดยหวังว่าจะสามารถพัฒนาระบบไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา หรือ Solar Rooftop ขนาดกำลังผลิตรวม 200 กิโลวัตต์ ให้กับหน่วยงานราชการของจังหวัด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาความไม่เสถียรของระบบไฟฟ้า


โครงการพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบกักเก็บพลังงานนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561- 2580 (PDP2018 Revision 1) และเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ตามนโยบายพลังงานของประเทศไทย


Commentaires


bottom of page