top of page

จังหวัดอุบลราชธานี-เทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น สานต่อความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน


เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 จังหวัดอุบลราชธานีและเทศบาลเมืองคิตะคิวชู จัดการประชุม สำหรับโครงการความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2566 ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) โดยมี นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ทสจ.อบ.”) นายองอาจ พิมพ์สาร ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับทีมงานชาวญี่ปุ่น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ผู้เชี่ยวชาญจาก สมาคมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศแห่งคิตะคิวชู (KITA) และเจ้าหน้าที่จากเอ็กซ์รี เอเซีย

ทีมงานโครงการได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในจังหวัด และหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เทศบาลเมืองวารินชำราบ เทศบาลตำบลบ้านกอก และองค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก


โครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือแบบเมืองสู่เมือง ระหว่างเทศบาลเมืองคิตะคิวชูและจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562 โดยโครงการฯ จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ แหล่งกำเนิด รวมทั้งการหมักปุ๋ย และการจัดการขยะโพลียูรีเทนโฟม (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “โฟม PU”) จากตู้เย็นที่ไม่ใช้แล้ว ผ่านการดำเนินกิจกรรม (1) แบบสอบถาม มุมมองความเข้าใจของเกษตรกรที่มีต่อปุ๋ยหมัก (2) แบบสอบถามการสำรวจการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ณ แหล่งกำเนิดขยะ (3) การทดลองไพโรไลซิสโดยใช้โฟม PU และ (4) การศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองคิตะคิวชู (ประเทศญี่ปุ่น) สำหรับบุคลากรของจังหวัด ในปี 2566


อ้างอิง: ทสจ.อบ.

Comments


bottom of page