top of page

คพ. ขับเคลื่อน วางนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ประชุมหารือการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในเรื่องข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ข้อเสนอการจัดระบบการคัดแยกและเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท และแผนปฏิบัติด้านการจัดการขยะอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566 – 2570)


นายพิทยา กล่าวว่า คพ. จะเสนอ ‘ข้อเสนอรูปแบบการคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท’ ที่จัดทำขึ้นสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อวางนโยบายและคัดเลือกพื้นที่นำร่องคัดแยกและเก็บขนขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท

ทั้งนี้ เมื่ออปท. สามารถคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้น คพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุน อปท. ให้มีระบบการจัดการขยะอาหาร ณ ปลายทาง และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจจากการใช้ประโยชน์จากขยะอาหาร เพื่อลดปริมาณขยะที่ส่งกำจัดต่อไป


Comments


bottom of page