top of page

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 100 MW อัตรา 6.08 บาท/หน่วย

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2565เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)​ มีมติเห็นชอบหลักการการรับซื้อไฟฟ้าในรูป Feed-in Tariff (FiT) ตามแผนเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดภายใต้แผนพัฒนาไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับแก้ไขที่ 1 (PDP2018 Rev.1) โดยจะรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ปริมาณ 100 เมกะวัตต์ ในอัตรา 6.08 บาท/หน่วย (ไม่รวมอัตรา Fit Premium) ในปี 2565 และกำหนดวันดำเนินการเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในปี 2569


โดยทางกพช.ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT รวมถึงกำกับดูแลการคัดเลือกให้เป็นไปตามขั้นตอน หากจำเป็นต้องมีการปรุบปรุงเงื่อนไขต่างๆ (ยกเว้นอัตรารับซื้อ) ก็มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาต่อไป


อีกทั้งกพช. ยังมีมติเห็นชอบให้โครงการและแผนงาน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปพลังงานของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งได้รับการยกเว้นการพิจารณาเงื่อนไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับแผนงานและโครงการปี 2565 เพื่อให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง และให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพComments


bottom of page