top of page

การแปรรูปขยะพลาสติกให้เป็นน้ำมันโดยกระบวนการไพโรไลซิส จ.กาญจนบุรี

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA หน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เผยผลงานการกำจัดขยะพลาสติกเป็นน้ำมันโดยกระบวนการไพโรไลซิส สำหรับใช้ในชุมชน


NIA ได้ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี ที่คิดค้นและออกแบบเครื่องกำจัดขยะพลาสติกเป็นน้ำมันโดยกระบวนการไพโรไลซิส เครื่องไพโรไลซิสนี้เป็นเครื่องจักรขนาดเล็ก มีความสามารถในการกลั่นขยะพลาสติกออกมาเป็นน้ำมันเกรดต่างๆ (เช่น ดีเซล เบนซิน และแก๊ส) โดยไม่ให้เหลือสารมลพิษ (สารไดออกซิน) หลงเหลืออยู่ในสภาพแวดล้อม ซึ่งเครื่องนี้ได้ถูกใช้เป็นหนึ่งในต้นแบบโครงการ Zero waste เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ประดิษฐ์ใช้เองได้


โดยมีโครงการให้ชาวบ้านนำขยะมาแลกน้ำมันที่ได้จากการกำจัดขยะไปทดลองใช้ ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมายังคงมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ ภาครัฐจึงควรออกกฎหมายออกมารองรับ อีกทั้งควรมีนโยบายส่งเสริมความรู้ให้แก่ชาวบ้านอีกด้วย


Comentários


bottom of page