top of page

การประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก JCM เพื่อพิจารณากรอบการพัฒนาโครงการฯ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก Joint Crediting Mechanism (JCM) ฝ่ายไทย ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับผู้เทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก


โดยในการประชุมในครั้งนี้ ได้ทำการพิจารณาใน 5 ประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

  1. ร่างข้อตกลงทวิภาคีความร่วมมือกลไกเครดิตร่วม ฉบับปรับปรุง

  2. กรอบการเจรจาและท่าทีของประเทศไทยในการจัดการโครงการ JCM ทั้งที่ดำเนินการอยู่ 51 โครงการ และโครงการใหม่ในอนาคต

  3. ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ JCM เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย และข้อกำหนดการดำเนินงานตามข้อ 6 (Article 6) ของความตกลงปารีส

  4. พิจารณารับรองระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจก (Methodology) สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2 วิธี คือ Energy Saving by Introduction of High Efficiency Inverter Type Centrifugal Chiller (PM 023) และEnergy Saving by Introduction of High Efficiency Non-Inverter Type Centrifugal Chiller (PM024) ตามที่ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอ

  5. มีมติเห็นชอบการขอขึ้นทะเบียนเป็น Third party entity (TPE) ของ Korean Standards Association

โดยคาดว่ากลไกเครดิตร่วม JCM สามารถจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยต่อไปอ้างอิง: [1] https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-327/

ความคิดเห็น


bottom of page