top of page

กัลฟ์ ลงนามซื้อขายหุ้น ร่วมพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะอุสาหกรรม


GULF ได้ลงนามซื้อขายหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ กำลังการผลิตรวม 96 เมกะวัตต์ มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569

 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ประกาศรับซื้อไฟฟ้าภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม จำนวน 100 เมกะวัตต์ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 และได้ประกาศรายชื่อโรงไฟฟ้าที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 13 แห่ง ในเดือนเมษายน 2566 [1] บริษัทซันเทค อินโนเวชั่น พาวเวอร์ จำกัด (SIP) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทในของกลุ่มบริษัทมิลล์คอน และกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมจำนวน 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 16 เมกะวัตต์ [2]


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 บริษัท กัลฟ์ เวสท์ ทู เอ็นเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (GWTE) บริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ได้ลงนามซื้อขายหุ้นซื้อขายหุ้นกับ บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ETC) โครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม เพื่อร่วมพัฒนาในโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม จำนวน 10 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 80 เมกะวัตต์ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมรวม 12 โครงการ กำลังการผลิตรวม 96 เมกะวัตต์ มีกำหนดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2569 [3]


นอกจากนี้ GWTE ได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นของ บริษัท เซอร์คูลาร์ แคมป์ จำกัด (CC) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากขยะอุตสาหกรรม จำนวน 3 โครงการ โดย CC จะเป็นผู้จัดหาเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม เพื่อส่งให้โรงไฟฟ้าในกลุ่ม GWTE ใช้ในการผลิตไฟฟ้าต่อไป [3] 

 


อ้างอิง:

 

 

 

Comments


bottom of page