top of page

กรอ. ร่วมหารือการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุหมุนเวียน (Circular Materials)

อัปเดตเมื่อ 22 พ.ค. 2566เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 [1] อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประชุมหารือการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Technology Center: MTEC) ภาคีเครือข่าย และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหารือแนวทางการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าและนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์เป็นวัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) ตามกรอบแนวคิดการสิ้นสุดการเป็นของเสีย (End-of-Waste)


การประชุมในครั้งได้ทำการพิจารณาถึงประเภทของกากอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงปริมาณ พื้นที่ ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี และความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำกากอุตสาหกรรมไปใช้ประโยชน์ หลังจากที่ได้มีการประชุมหารือหาแนวทางในเบื้องต้นไปแล้ว 2 ครั้งเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ [2] และ 21 มีนาคม 2566 [3]อ้างอิง

Comments


bottom of page