top of page

กรมโรงงานฯ เดินหน้าบังคับใช้ประกาศ “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566”กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยประกาศฉบับนี้นำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายหรือเป็นผู้รับผิดชอบ (Polluter Pays Principle: PPP) มาใช้อย่างเต็มรูปแบบโดยกำหนดความรับผิดชอบของผู้ก่อกำเนิดของเสียตั้งแต่ต้นทาง ไปจนกว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจะได้รับการจัดการจนแล้วเสร็จ


อีกทั้งยังกำหนดให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียและผู้รับบำบัดกำจัดของเสียจะต้องรายงานการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการจัดการวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ iSingle Form โดยผู้ก่อกำเนิดของเสียจะต้องส่งรายงานประจำปีเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ภายในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี และ ผู้รับบำบัดกำจัดของเสีย (โรงงานลำดับที่ 101, 105 และ 106) จะต้องจัดส่งรายงานประจำเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือน


ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ยกเว้นข้อ 13 และ 22 ที่จะบังคับใช้ทันทีในวันที่ 1 มิถุนายน ส่งผลให้ผู้ก่อกำเนิดของเสียจะต้องส่งรายงานข้อมูลรอบปี 2565 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และผู้รับบำบัดกำจัดของเสียจะต้องส่งรายงานครั้งแรกภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท


Comments


bottom of page